🎯 THE MATA PRODUCT TRAINING & OPP 🛤 ROAD TO SUCCESS 2023 : เส้นทางสู่อิสรภาพชีวิต ปี 2566 📍 ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 📍

🎯 THE MATA PRODUCT TRAINING & OPP 📍 ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 📍
💥 ROAD TO SUCCESS 2023 💥
🛤 เส้นทางสู่อิสรภาพชีวิต ปี 2566 🏆

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด

📆 วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 12.30-16.30 น.
🏢 ณ โรงแรมเจปาร์ค ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

🌱 เอ็ม โปรตีน (Plant Based) 🌱
#โปรตีนจากพืช อร่อย ดื่มง่าย ได้ประโยชน์ 💚

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”