🎯 THE MATA OPPORTUNITY เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 📍 ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 📍

🎯 THE MATA OPPORTUNITY 🏆
💥 เปิดโอกาสให้ชีวิตกับธุรกิจเดอะมาตา 💥
📍 ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 📍

📢 ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ และผู้สนใจธุรกิจทุกท่าน ร่วมรับฟังโอกาสทางธุรกิจ บริษัท เดอะ มาตา เน็ทเวิร์ค จำกัด

📆 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
⏰ เวลา 12.30-15.00 น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ จ.ชลบุรี

🌱 เอ็ม โปรตีน (Plant Based) 🌱
#โปรตีนจากพืช อร่อย ดื่มง่าย ได้ประโยชน์ 💚

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “