🎯 THE MATA Start up ครั้งที่ 2 💥 ” คิด พูด ทำ ต่อยอด ” 🗺💥

” คิด พูด ทำ ต่อยอด “

🎯 THE MATA Start up ครั้งที่ 2
✳️ ความรู้ ทักษะ 6 Step 4 สร้าง
✴️ Work Shop , Teamwork
✳️ จำนวน 40 ท่านเท่านั้น

🕒 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.30 น.
🏢 ณ สำนักงานใหญ่ชลบุรี

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
“ ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง ”