🎊 THE MATA DINNER 🥂 “ ให้รางวัลชีวิต พิชิตความสำเร็จ ” ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาดินเนอร์กับเดอะมาตา ⛴

🚩 มาบิก้า คอฟฟี่ Mabica Coffee 🚩
” ดื่มทีละซอง ครองทีละเมือง “

#มาแล้ว 🎊

🎊 THE MATA DINNER 🥂
✨ “ ให้รางวัลชีวิต พิชิตความสำเร็จ ” ✨
🛳 ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาดินเนอร์กับเดอะมาตา 🏆

📌 (รวมยอดตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ก.พ. 2564)