THE MATA NETWORK “โอกาสทางธุรกิจ โอกาสทองของชีวิต” พี่น้องภาคใต้ จังหวัดชุมพร และใกล้เคียง

ภาพบรรยากาศและความประทับใจในงานประชุม กิจกรรม ครั้งแรก ครั้งประวัติศาสตร์
ในจังหวัดชุมพร สู่ประตูภาคใต้

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมจิงโจ้โฮเต็ล จ.ชุมพร