💥NEW NORMAL PROJECT💥

“ก้าวกระโดดไปสู่…ความฝันที่ต้องการ”

คอร์ส MATA START UP คิดและทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
เริ่มจาก 1 เป็น 100,000
👉ถ่ายทอดความรู้ สอนงานโดย
คุณวีรชาติ ผาละนัด (ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ)
คุณดาวใจ สมบูรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร

⏳วันพุธที่ 12 ส.ค. 2563
⏰เวลา 12.00 – 14.30 น.
🏛 @สำนักงานใหญ่ ชลบุรี