🌱 MATA START UP 2020

” คิดและทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเริ่มจาก 1 เป็น 100,000 “

👉Ep.3 ” 3 สิ่งที่รู้แล้ว สำเร็จมีเงินล้าน “

⏩ถ่ายทอดความรู้ สอนงานโดย
#คุณวีรชาติ ผาละนัด (ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ)
#คุณดาวใจ สมบูรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)

⏳วันพุธที่ 24 มิ.ย. 2563
🕐เวลา 18.00-20.00น.

🏫@สำนักงานใหญ่ ชลบุรี