THE MILLIONAIRE CAMP #2

โอกาสของคุณและทุกคนที่ต้องการความสำเร็จ

THE MILLIONAIRE CAMP #2 🏕
🌟 สัมมนาพิเศษในประเทศ 🌟
“เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต”
2 วัน 1 คืน @The Verona at Tublan จ.ปราจีนบุรี
⏰ ระยะเวลาทำคุณสมบัติเดือน พฤษภาคม 2563