THE MILLIONAIRE SEMINAR สัมมนาพิเศษ “เส้นทางสู่รายได้หลักล้าน”

“เรียนรู้วิธีประสบความสำเร็จเคล็ดไม่ลับจากประธานบริษัทฯ”
2 วัน 1 คืน @BIG JOEY Country Resort จ.สระบุรี
กำหนดการ: วัน ส/อ 22-23ก.พ.2563
ระยะเวลาทำคุณสมบัติเดือน มกราคม 2563


เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจ MATA SHOP
1. สะสมยอดขายครบ 36,000บาท รับบัตรฟรี 1 ที่นั่ง
(กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 36,000บาท รับบัตรฟรีอีก 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300 PV


เงื่อนไขสำหรับนักธุรกิจไม่ใช่ตำแหน่ง MATA SHOP
1. สะสมยอดขายครบ 36,000บาท รับบัตรฟรี 1 ที่นั่ง
(กรณีมีรหัสคู่ สะสมเพิ่มอีก 36,000บาท รับบัตรฟรีอีก 1 ที่นั่ง)
2. รักษายอด 300 PV

*** 1 รหัสรับสิทธิ์ได้ ไม่เกิน 2 ที่นั่งอ้างอิงตามระบบ สมัครเดี่ยวหรือสมัครมีรหัสร่วม
*** บริษัทไม่อนุญาติให้นำผู้ติดตามที่มิใช่ผู้ผ่านคุณสมบัติ หรือเด็กเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
*** ไม่สามารถนำสิทธิ์นี้ให้แก่บุคคลอื่นไปแทนได้ ทุกกรณี!
*** การรับรองคุณสมบัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯเท่านั้น
*** การสัมมนานี้ไม่เกี่ยวกับแผนธุรกิจ ขอให้สมาชิกทำตามระเบียนบริษัทและกฎจรรยาบรรณ